HOW IT WORKS

FEATURING PRODUCTS

X├®t nghiß╗çm tß╗òng qu├ít ( dß╗▒ ph├▓ng )

Giúp bß║ín xác ─æß╗ïnh các mß╗æi nguy cãí bß╗çnh tim mß║ích, tiß╗âu ─æã░ß╗Øng, ung thã░ hay các b&

  LEARN MORE  

X├®t nghiß╗çm thß╗â lß╗▒c

─Éß╗â biß║┐t là chß║┐ ─æß╗Ö dinh dã░ß╗íng, làm viß╗çc, và các thß╗▒c phß║®m chß╗®c

  LEARN MORE  
Gói xét nghiệm Lão Hóa MEDCHECK

Chúng tôi có thß╗â xét nghiß╗çm ─æß╗â biß║┐t sß╗▒ lão hóa ß║únh hã░ß╗ƒng ─æß║┐n bß║ín không ch&

  LEARN MORE  
Tầm Soát Tiền Hôn Nhân MEDCHECK

Chúng tôi sẽ giúp gia đình nhỏ của bạn xác định các nguy cơ nguy cơ sức khoẻ như bệnh tình dục, nguy cơ di truyền chứng Down, cũng như sức khoẻ của bạn nói chung.

  LEARN MORE  

HOW WE ARE DIFFERENT

Lấy máu không đau

Lß║Ñy máu không ─æau : sß╗¡ dß╗Ñng kim tiêm ─æß╗Øi mß╗øi nhß║Ñt ─æã░ß╗úc FDA công nhß║¡n , giß║úm ─æau ─æß║┐n 70% và hß║ºu nhã░ mß╗ìi ngã░ß╗Øi không cß║úm nhß║¡n thß║Ñy kim chích. ─Éiß╗üu này chß╗ë có ß╗ƒ MEDCHECK.

Giß║úi th├¡ch dß╗à hiß╗âu kß║┐t quß║ú x├®t nghiß╗çm

Giß║úi thích kß║┐t quß║ú dß╗à hiß╗âu : Trên mß╗ùi Phiß║┐u xét nghiß╗çm cß╗ºa MEDCHECK ─æß╗üu có phß║ºn khuyß║┐n cáo ,...

Không phải chờ đợi

lß║Ñy mß║½u máu và tã░ vß║Ñn vß╗øi bác s─® bß║Ñt cß╗® lúc nào , bß║Ñt kß╗│ nãíi nào phù hß╗úp.

C├íc b├íc s─® chuy├¬n khoa giß╗Åi, tß║¡n t├¼nh

Tß║íi MEDCHECK, chúng tôi hß╗úp tác vß╗øi các bác s─® giß╗Åi trong l─®nh vß╗▒c chuyên khoa cß╗ºa hß╗ì ─æß╗â cung cß║Ñp cho bß║ín nhß╗»ng thông tin chính xác nhß║Ñt.

Our Testimonial/Partners