X├®t nghiß╗çm tß╗òng qu├ít ( dß╗▒ ph├▓ng )

X├®t nghiß╗çm tß╗òng qu├ít ( dß╗▒ ph├▓ng )

Patient ability to select any criteria.

 • Khuyß║┐n cáo dành cho:
  • Tß║Ñt cß║ú nhß╗»ng ai tin sß╗®c khß╗Åe là tài sß║ún quan trß╗ìng nhß║Ñt.
  • Nhß╗»ng ngã░ß╗Øi muß╗æn hành ─æß╗Öng trã░ß╗øc khi có triß╗çu chß╗®ng bß╗çnh.
  • Nhß╗»ng ngã░ß╗Øi muß╗æn lánh xa bß╗çnh tß║¡t không mong muß╗æn.
  •  
  •  
  •  
  • Ích lß╗úi chính:
   • Con sß╗æ là cß╗ºa bß║ín, kß║┐t quß║ú cß╗ºa chúng tôi sß║¢ ─æã░ß╗úc giß║úi thích rõ cho bß║ín.
   • Hß║ín chß║┐ các thông tin không ─æáng tin cß║¡y trên Internet.
   • Gói xét nghiß╗çm ─æã░ß╗úc thiß║┐t kß║┐ cho riêng bß║ín.
   • Gói xét nghiß╗çm cß╗ºa chúng tôi dß╗à hiß╗âu gß║Ñp ─æôi xét nghiß╗çm thã░ß╗Øng niên cß╗ºa bß║ín.
   • Bác s─® cß╗ºa chúng tôi sß║¢ chuyß╗ân bß║ín ─æß║┐n nãíi ─æiß╗üu trß╗ï tß╗æt nhß║Ñt có thß╗â trong thành phß╗æ , nß║┐u cß║ºn.
  • Trã░ß╗øc khi xét nghiß╗çm:
   • Yêu cß║ºu nhanh.
   • Nên xét nghiß╗çm vào buß╗òi sáng.
  • Khi nào tôi nhß║¡n ─æã░ß╗úc kß║┐t quß║ú xét nghiß╗çm ─æß║ºy ─æß╗º cß╗ºa tôi ?
   • Trong vòng 24 giß╗Ø và kß║┐t quß║ú cß╗ºa bß║ín sß║¢ ─æã░ß╗úc gß╗¡i ─æß║┐n bß║ín qua email hay tß║úi lên tài khoß║ún cß╗ºa bß║ín trên MEDCHECK Apps.
   • Mß╗Öt vài xét nghiß╗çm DNA có thß╗â mß║Ñt tß╗øi 7 ngày.
  • Xét nghiß╗çm bao gß╗ôm:
   • Lipid : Các chß╗ë sß╗æ lipid và tim mß║ích giúp phát hiß╗çn các yß║┐u tß╗æ nguy cãí bß╗çnh tim ß╗ƒ giai ─æoß║ín sß╗øm.
    • Cholesterol toàn phß║ºn ( 24.000 ─æß╗ông ): tß╗òng sß╗æ lã░ß╗úng cholesterol tuß║ºn hoàn trong máu cß╗ºa bß║ín.
    • HDL (30.000 ─æß╗ông): Cholesterol tß╗æt.
    • LDL (30.000 ─æß╗ông): Cholesterol xß║Ñu.
    • Tryglycerides (24.000 ─æß╗ông): Mß╗í, lã░ß╗úng thß╗½a cß╗ºa loß║íi mß╗í này có thß╗â làm nghß║¢n mß║ích máu, dß║½n ─æß║┐n bß╗çnh tim mß║ích.
    • Lp(a) (100.000 ─æß╗ông):T─âng nguy cãí xãí vß╗»a ─æß╗Öng mß║ích và bß╗çnh tim mß║ích.
    • ApoB( 100.000 ─æß╗ông): Kß║┐t hß╗úp vß╗øi cholesterol xß║Ñu làm t─âng nguy cãí mß║»c bß╗çnh tim mß║ích.
    • HsCRP (75.000 ─æß╗ông): Liên quan ─æß║┐n tiß╗üm n─âng bß╗ï viêm nhiß╗àm và liên ─æß╗øi ─æß║┐n tiß╗üm n─âng mß║»c ung thã░, mß║Ñt trí, bß╗çnh tim mß║ích.
   • Thyroid và ─æã░ß╗Øng huyß║┐t: xem xét tình trß║íng ─æã░ß╗Øng huyß║┐t cß╗ºa bß║ín ─æß╗â phát hiß╗çn nguy cãí tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
    • ─Éã░ß╗Øng huyß║┐t ( 15.000 ─æß╗ông): Nguß╗ôn n─âng lã░ß╗úng cß╗ºa cãí thß╗â.Lã░ß╗úng dã░ thß╗½a trong máu có thß╗â chß╗ë ─æiß╗âm bß╗çnh tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
    • HbA1c (92.000 ─æß╗ông): Khß║│ng ─æß╗ïnh nguy cãí tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
    • TSH (80.000 ─æß╗ông): ─Éo lã░ß╗Øng tình trß║íng tuyß║┐n giáp trß║íng là cãí quan chính ß║únh hã░ß╗ƒng ─æß║┐n quá trình chuyß╗ân hóa, trß╗ìng lã░ß╗úng cãí thß╗â.
   • Tß║ºm soát cãí bß║ún : kiß╗âm tra tß╗òng quát ─æß╗â tß║ºm soát, chß║®n ─æoán,tìm bß╗çnh và các bß╗çnh tác ─æß╗Öng ─æß║┐n máu nhã░ thiß║┐u máu , nhiß╗àm trùng,viêm nhiß╗àm.
    • CBC (40.000 ─æß╗ông): ─æß║┐m tß║┐ bào máu : tß║ºm soát tß╗òng quát tìm bß║Ñt cß╗® nguy cãí nào tß╗½ xét nghiß╗çm máu cß╗ºa bß║ín.
    • Phân tích nã░ß╗øc tiß╗âu (40.000 ─æß╗ông): xét nghiß╗çm này giúp xem xét tình trß║íng thß║¡n và bß╗çnh nhiß╗àm trùng ─æã░ß╗Øng tiß╗âu.
   • Tình trß║íng gan và thß║¡n : Suy gan , thß║¡n sß║¢ dß║½n ─æß║┐m mãn tính, trß╗ìng lã░ß╗úng cãí thß╗â mß║Ñt kiß╗âm soát, mß╗çt mß╗Åi.
    • BUN/Creatinine (40.000 ─æß╗ông): theo dõi chß╗®c n─âng thß║¡n, cãí quan lß╗ìc cß╗ºa cãí thß╗â.
    • AST&ALT (50.000 ─æß╗ông):xác ─æß╗ïnh tình trß║íng “ nhà máy “lß╗øn nhß║Ñt cß╗ºa cãí thß╗â - gan.
    • Bilirubin toàn phß║ºn (40.000 ─æß╗ông): Hß╗ông cß║ºu chß║┐t , chß╗ë ─æiß╗âm chß╗®c n─âng cß╗ºa gan.
    • Albumin (25.000 ─æß╗ông): kho protein chính, giß║úm khi suy dinh dã░ß╗íng.
    • Protein toàn phß║ºn (25.000 ─æß╗ông): chß╗ë ─æiß╗âm sß╗▒ sß║ún xuß║Ñt protein, khám phá tình trß║íng dinh dã░ß╗íng cß╗ºa bß║ín.