X├®t nghiß╗çm thß╗â lß╗▒c

X├®t nghiß╗çm thß╗â lß╗▒c

Patient ability to select any criteria.

 • Khuyß║┐n cáo cho:
  • Nhß╗»ng ngã░ß╗Øi sß╗®c khß╗Åe kém:
   • Khß╗Åe là mß╗Ñc ─æß║ºu tiên trên danh sách cß╗ºa bß║ín. Bß║ín không phß║úi sß╗ú bß║Ñt cß╗® ─æiß╗üu gì ─æß╗â giß╗» sß╗®c khß╗Åe cß╗ºa bß║ín ß╗ƒ mß╗®c tß╗æt nhß║Ñt. Ai c┼®ng muß╗æn khß╗Åe mß║ính và trß║╗ trung.
  • Các nhà ─æiß╗ün kinh thß╗â lß╗▒c kém:
   • Bß║ín muß╗æn vã░ß╗út trß╗Öi trong cuß╗Öc chãíi và bß║ín biß║┐t rß║▒ng kiß╗âm tra hormone và mß╗®c dinh dã░ß╗íng là ─æiß╗üu kiß╗çn sß╗æng còn cho sß╗▒ nghiß╗çp cß╗ºa bß║ín.
  • Nhß╗»ng ngã░ß╗Øi muß╗æn có mß╗Öt cãí thß╗â hoàn hß║úo:
   • Có thß╗â bß║ín ─æã tß║¡p nhiß╗üu và ─ân uß╗æng kiêng cß╗» nhã░ng ─æß╗üu vô ích. Hãy chß╗ìn gói xét nghiß╗çm thß╗â lß╗▒c cß╗ºa chúng tôi ─æß╗â thiß║┐t lß║¡p chß║┐ ─æß╗Ö ─ân và luyß╗çn tß║¡p phù hß╗úp, tß╗æt nhß║Ñt.
 • Lß╗úi ích chính:
  • Giám sát mß╗ùi sß╗▒ thay ─æß╗òi trong cãí thß╗â bß║ín:
   • Bß║ín có thß╗â ─ân thß╗®c ─ân bß║ín thích, ─æó là sß╗▒ thß║¡t, tuy nhiên nhß╗Ø có xét nghiß╗çm cß╗ºa chúng tôi, bß║ín có thß╗â theo dõi tß╗½ng thay ─æß╗òi trong cãí thß╗â bß║ín và nhã░ vß║¡y có thß╗â hành ─æß╗Öng xß╗¡ trí kß╗ïp thß╗Øi ─æß╗â có sß╗®c khß╗Åe tß╗æt nhß║Ñt.
  • Tránh luyß╗çn tß║¡p quá mß╗®c:
   • Viêm nhiß╗àm, mß╗®c ─æß╗Ö hormone, lã░ß╗úng vitamin và muß╗æi khoáng ─æß╗üu có thß╗â khác nhau giß╗»a luyß╗çn tß║¡p và luyß╗çn tß║¡p có hiß╗çu quß║ú.
  • Hß║ín chß║┐ tß║¡p luyß╗çn áng chß╗½ng và theo Google:
   • Bß║ín không thß╗â lã░ß╗úng giá sß╗®c khß╗Åe cß╗ºa bß║ín chß╗ë bß║▒ng cách áng chß╗½ng và cß║úm nhß║¡n. Vß╗øi các sß╗æ liß╗çu cß╗Ñ thß╗â và chuyên viên dinh dã░ß╗íng cß╗ºa chúng tôi, bß║ín có thß╗â ─æß║ít sß╗®c khß╗Åe và khß║ú n─âng tình dß╗Ñc tß╗æt nhß║Ñt.
 • Trã░ß╗øc khi xét nghiß╗çm:
  • Cß║ºn nhanh nhã░ng không bß║»t buß╗Öc.
 • Bao gß╗ôm xét nghiß╗çm : thông tin này ─æã░ß╗úc cung cß║Ñp lß║ºn nß╗»a tß╗½ https://www.wellnessfx.com/performance
  • Lipid : Các chß╗ë sß╗æ lipid và tim mß║ích giúp phát hiß╗çn các yß║┐u tß╗æ nguy cãí bß╗çnh tim ß╗ƒ giai ─æoß║ín sß╗øm.
   • Cholesterol toàn phß║ºn ( 24.000 ─æß╗ông ): tß╗òng sß╗æ lã░ß╗úng cholesterol tuß║ºn hoàn trong máu cß╗ºa bß║ín.
   • HDL (30.000 ─æß╗ông): Cholesterol tß╗æt.
   • LDL (30.000 ─æß╗ông): Cholesterol xß║Ñu.
   • Tryglycerides (24.000 ─æß╗ông): Mß╗í, lã░ß╗úng thß╗½a cß╗ºa loß║íi mß╗í này có thß╗â làm nghß║¢n mß║ích máu, dß║½n ─æß║┐n bß╗çnh tim mß║ích.
   • Lp(a) (100,000 VND):T─âng nguy cãí xãí vß╗»a ─æß╗Öng mß║ích và bß╗çnh tim mß║ích.
   • ApoB( 100.000 ─æß╗ông): Kß║┐t hß╗úp vß╗øi cholesterol xß║Ñu làm t─âng nguy cãí mß║»c bß╗çnh tim mß║ích.
   • HsCRP (75.000 ─æß╗ông): Liên quan ─æß║┐n tiß╗üm n─âng bß╗ï viêm nhiß╗àm và liên ─æß╗øi ─æß║┐n tiß╗üm n─âng mß║»c ung thã░, mß║Ñt trí, bß╗çnh tim mß║ích.
  • Thyroid và ─æã░ß╗Øng huyß║┐t : xem xét tình trß║íng ─æã░ß╗Øng huyß║┐t cß╗ºa bß║ín ─æß╗â phát hiß╗çn nguy cãí tiß╗âu ─æã░ß╗Øng
   • ─Éã░ß╗Øng huyß║┐t ( 15.000 ─æß╗ông): Nguß╗ôn n─âng lã░ß╗úng cß╗ºa cãí thß╗â.Lã░ß╗úng dã░ thß╗½a trong máu có thß╗â chß╗ë ─æiß╗âm bß╗çnh tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
   • HbA1c (92.000 ─æß╗ông): Khß║│ng ─æß╗ïnh nguy cãí tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
   • TSH (80.000 ─æß╗ông): ─Éo lã░ß╗Øng tình trß║íng tuyß║┐n giáp trß║íng là cãí quan chính ß║únh hã░ß╗ƒng ─æß║┐n quá trình chuyß╗ân hóa, trß╗ìng lã░ß╗úng cãí thß╗â.
  • Tß║ºm soát cãí bß║ún : kiß╗âm tra tß╗òng quát ─æß╗â tß║ºm soát, chß║®n ─æoán,tìm bß╗çnh và các bß╗çnh tác ─æß╗Öng ─æß║┐n máu nhã░ thiß║┐u máu , nhiß╗àm trùng,viêm nhiß╗àm.
   • CBC (40.000 ─æß╗ông): ─æß║┐m tß║┐ bào máu : tß║ºm soát tß╗òng quát tìm bß║Ñt cß╗® nguy cãí nào tß╗½ xét nghiß╗çm máu cß╗ºa bß║ín.
   • Phân tích nã░ß╗øc tiß╗âu (40.000 ─æß╗ông): xét nghiß╗çm này giúp xem xét tình trß║íng thß║¡n và bß╗çnh nhiß╗àm trùng ─æã░ß╗Øng tiß╗âu.
   • Tình trß║íng gan và thß║¡n : Suy gan , thß║¡n sß║¢ dß║½n ─æß║┐m mãn tính, trß╗ìng lã░ß╗úng cãí thß╗â mß║Ñt kiß╗âm soát, mß╗çt mß╗Åi.
   • BUN/Creatinine (40.000 ─æß╗ông): theo dõi chß╗®c n─âng thß║¡n, cãí quan lß╗ìc cß╗ºa cãí thß╗â.
   • AST&ALT (50.000 ─æß╗ông):xác ─æß╗ïnh tình trß║íng “ nhà máy “lß╗øn nhß║Ñt cß╗ºa cãí thß╗â - gan.
   • Bilirubin toàn phß║ºn (40.000 ─æß╗ông): Hß╗ông cß║ºu chß║┐t , chß╗ë ─æiß╗âm chß╗®c n─âng cß╗ºa gan.
   • Albumin (25.000 ─æß╗ông): kho protein chính, giß║úm khi suy dinh dã░ß╗íng.
   • Protein toàn phß║ºn (25.000 ─æß╗ông): chß╗ë ─æiß╗âm sß╗▒ sß║ún xuß║Ñt protein, khám phá tình trß║íng dinh dã░ß╗íng cß╗ºa bß║ín.
  • Dinh dã░ß╗íng thiß║┐t yß║┐u: The right balance of nutrients is essential for strong, healthy bones, strengthening the immune system, and reducing the risk of long-term chronic diseases.
   • Vitamin D (300.000 ─æß╗ông): vitamin thiß║┐t yß║┐u thã░ß╗Øng bß╗ï thiß║┐u hß╗Ñt nên ß║únh hã░ß╗ƒng không tß╗æt tß╗øi hß╗ç miß╗àn dß╗ïch.
   • Calcium (45.000 ─æß╗ông): khoáng chß║Ñt thiß║┐t yß║┐u cho xã░ãíng, thß║ºn kinh và cãí bß║»p.
   • Electrolytes (45.000 ─æß╗ông): ─Éiß╗çn giß║úi – bao gß╗ôm 3 loß║íi ion : Na, K, Cl làm cân bß║▒ng tß║┐ bào.
   • Bicarbonate (70.000 ─æß╗ông): Cân bß║▒ng mß╗®c axit – kiß╗üm trong cãí thß╗â.
   • Zn (250.000 ─æß╗ông): thiß║┐u kß║¢m có thß╗â làm cãí thß╗â phát triß╗ân không bình thã░ß╗Øng, chß╗®c n─âng miß╗àn dß╗ïch yß║┐u kém,hß║ín chß║┐ tß║ºm nhìn ban ─æêm, mß║Ñt cân bß║▒ng hormon.
   • Ferritine (120.000 ─æß╗ông): lã░ß╗úng giá tß╗òng lã░u trß╗» sß║»t ─æß╗â phát hiß╗çn tình trß║íng thiß║┐u sß║»t mà có thß╗â có triß╗çu chß╗®ng nhã░ mß╗çt mß╗Åi, mß╗çt triß╗ün miên, yß║┐u, choáng váng.
   • TIBC (150.000 ─æß╗ông): ─æo tß╗òng lã░ß╗úng sß║»t trong máu và xem chúng ─æã░ß╗úc chuyên chß╗ƒ tß╗æt không.
   • Folate (200.000 ─æß╗ông): vitamin thiß║┐t yß║┐u trong thai kß╗│.
   • Vitamin B-12 (250.000 ─æß╗ông): vitamin thiß║┐t yß║┐u trong tái tß║ío tß║┐ bào, kß╗â cß║ú tß║┐ bào máu.
   • Magnesium (45.000 ─æß╗ông): thamgia vào nhiß╗üu phß║ún ß╗®ng cß╗ºa tß║┐ bào.