Gói xét nghiệm Lão Hóa MEDCHECK

Gói xét nghiệm Lão Hóa MEDCHECK

Patient ability to select any criteria.

No results found.
 • Xét nghiß╗çm Lão hóa là gì ?

  Xét nghiß╗çm lão hóa ß╗ƒ nß╗» giß╗øi là xét nghiß╗çm các mß╗®c ─æß╗Ö hormone liên quan ─æß║┐n lão hóa và thiß║┐t lß║¡p ngã░ß╗íng cho các loß║íi hormone, kß╗â cß║ú estradiol và progesterone. ß╗× tß╗½ng ─æß╗Ö tuß╗òi cß╗ºa nß╗», mß╗Öt sß╗æ lã░ß╗úng hormone trong cãí thß╗â giß║úm trong khi loß║íi khác t─âng. Mß╗Öt sß╗æ loß║íi hormone này giúp nß╗» giß╗øi duy trì sß╗®c khß╗Åe cß╗ºa hß╗ì, sinh lß╗▒c và vß║╗ tã░ãíi trß║╗. Mß╗®c ─æß╗Ö thß║Ñp cß╗ºa mß╗Öt sß╗æ hormone ─æß║Àc biß╗çt ß╗ƒ nß╗» giß╗øi sß║¢ tß║ío các dß║Ñu hiß╗çu lão hóa mà hß╗ì có thß╗â phß║ºn nào vã░ß╗út qua hay làm chß║¡m quá trình lão hóa bß║▒ng trß╗ï liß╗çu thay thß║┐ các hormone sinh hß╗ìc tã░ãíng ß╗®ng.

 • Tôi sß║¢ nhß║¡n ─æã░ß╗úc gì ?
  • Kß║┐t quß║ú sãí lã░ß╗úc các loß║íi hormone liên quan ─æß║┐n lão hóa ß╗ƒ nß╗» giß╗øi.
  • Kß║┐t quß║ú sãí lã░ß╗úc hormone tình dß╗Ñc.
  • Tß╗òng quát vß╗ü tình trß║íng sß╗®c khß╗Åe
  • Tã░ vß║Ñn cß╗ºa bác s─® chuyên khoa lão hóa nß╗».
 • Trã░ß╗øc khi xét nghiß╗çm:
  • Nhanh nhã░ng không bß║»t buß╗Öc.
 • Các xét nghiß╗çm bao gß╗ôm:
  • Lipid : Các chß╗ë sß╗æ lipid và tim mß║ích giúp phát hiß╗çn các yß║┐u tß╗æ nguy cãí bß╗çnh tim ß╗ƒ giai ─æoß║ín sß╗øm.
   • Cholesterol toàn phß║ºn : tß╗òng sß╗æ lã░ß╗úng cholesterol tuß║ºn hoàn trong máu cß╗ºa bß║ín.
   • HDL: Cholesterol tß╗æt.
   • LDH: Cholesterol xß║Ñu.
   • Tryglycerides : Mß╗í, lã░ß╗úng thß╗½a cß╗ºa loß║íi mß╗í này có thß╗â làm nghß║¢n mß║ích máu, dß║½n ─æß║┐n bß╗çnh tim mß║ích.
   • Lp(a) :T─âng nguy cãí xãí vß╗»a ─æß╗Öng mß║ích và bß╗çnh tim mß║ích.
   • ApoB: Kß║┐t hß╗úp vß╗øi cholesterol xß║Ñu làm t─âng nguy cãí mß║»c bß╗çnh tim mß║ích.
   • HsCRP : Liên quan ─æß║┐n tiß╗üm n─âng bß╗ï viêm nhiß╗àm và liên ─æß╗øi ─æß║┐n tiß╗üm n─âng mß║»c ung thã░, mß║Ñt trí, bß╗çnh tim mß║ích.
  • Thyroid và ─æã░ß╗Øng huyß║┐t : xem xét tình trß║íng ─æã░ß╗Øng huyß║┐t cß╗ºa bß║ín ─æß╗â phát hiß╗çn nguy cãí tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
   • ─Éã░ß╗Øng huyß║┐t : Nguß╗ôn n─âng lã░ß╗úng cß╗ºa cãí thß╗â.Lã░ß╗úng dã░ thß╗½a trong máu có thß╗â chß╗ë ─æiß╗âm bß╗çnh tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
   • HbA1c: Khß║│ng ─æß╗ïnh nguy cãí tiß╗âu ─æã░ß╗Øng.
   • TSH: ─Éo lã░ß╗Øng tình trß║íng tuyß║┐n giáp trß║íng là cãí quan chính ß║únh hã░ß╗ƒng ─æß║┐n quá trình chuyß╗ân hóa, trß╗ìng lã░ß╗úng cãí thß╗â.
  • Tß║ºm soát cãí bß║ún: kiß╗âm tra tß╗òng quát ─æß╗â tß║ºm soát, chß║®n ─æoán,tìm bß╗çnh và các bß╗çnh tác ─æß╗Öng ─æß║┐n máu nhã░ thiß║┐u máu , nhiß╗àm trùng,viêm nhiß╗àm.
   • CBC: ─æß║┐m tß║┐ bào máu : tß║ºm soát tß╗òng quát tìm bß║Ñt cß╗® nguy cãí nào tß╗½ xét nghiß╗çm máu cß╗ºa bß║ín.
   • Phân Tích Nã░ß╗øc Tiß╗âu: Xét Nghiß╗çm Này Giúp Xem Xét Tình Trß║íng Thß║¡n Và Bß╗çnh Nhiß╗àm Trùng ─Éã░ß╗Øng Tiß╗âu.
  • Tình trß║íng gan và thß║¡n : Suy gan , thß║¡n sß║¢ dß║½n ─æß║┐m mãn tính, trß╗ìng lã░ß╗úng cãí thß╗â mß║Ñt kiß╗âm soát, mß╗çt mß╗Åi.
   • BUN/Creatinine: theo dõi chß╗®c n─âng thß║¡n, cãí quan lß╗ìc cß╗ºa cãí thß╗â.
   • AST&ALT: xác ─æß╗ïnh tình trß║íng “ nhà máy “lß╗øn nhß║Ñt cß╗ºa cãí thß╗â - gan.
   • Bilirubin toàn phß║ºn: Hß╗ông cß║ºu chß║┐t , chß╗ë ─æiß╗âm chß╗®c n─âng cß╗ºa gan.
   • Albumin: kho protein chính, giß║úm khi suy dinh dã░ß╗íng
   • Protein toàn phß║ºn: chß╗ë ─æiß╗âm sß╗▒ sß║ún xuß║Ñt protein, khám phá tình trß║íng dinh dã░ß╗íng cß╗ºa bß║ín.
  • Các loß║íi hormone nß╗»: Nhß╗»ng loß║íi hormon này tác ─æß╗Öng ─æß║┐n sß╗▒ phát triß╗ân cãí bß║»p cß╗ºa bß║ín, lã░u trß╗» mß╗í , tâm trß║íng. Loß║íi xét nghiß╗çm này giúp hiß╗âu biß║┐t sâu hãín trong hoß║ít ─æß╗Öng tình dß╗Ñc cß╗ºa bß║ín.
   • DHEA-S: dß╗▒ báo lã░ß╗úng testesteron, có thß╗â chß╗ë ─æiß╗âm sß╗▒ bß║Ñt thã░ß╗Øng trong sß║ún xuß║Ñt hormon tình dß╗Ñc.
   • Testesterone tß╗▒ do: Thành tß╗æ sinh ─æß╗Öc hß║íi cß╗ºa testesterone trong máu
   • Testesterone: hormone chính trong xu hã░ß╗øng và khß║ú n─âng tình dß╗Ñc cß╗ºa bß║ín.
   • Estradiol: hormon nß╗» chính,xác ─æß╗ïnh sß╗▒ hình thành hoß║ít ─æß╗Öng tình dß╗Ñc cß╗ºa bß║ín.
   • SHBG: kß║┐t vß╗øi hormone tình dß╗Ñc và bß║Ñt hoß║ít chúng.
   • Progesterone: Giúp xác ─æß╗ïnh nguyên nhân xuß║Ñt huyß║┐t tß╗¡ cung bß║Ñt thã░ß╗Øng ß╗ƒ phß╗Ñ nß╗» không mang thai.
   • HGH : hormone sinh trã░ß╗ƒng và suy giß║úm là hiß╗çn tã░ß╗úng cß╗ºa lão hóa tß╗▒ nhiên.
   • LH: lã░ß╗úng giá khß║ú n─âng sinh sß║ún,chß╗®c n─âng cß╗ºa các cãí quan tái tß║ío ( buß╗ông trß╗®ng hay tinh hoàn),hay phát hiß╗çn sß╗▒ rß╗Ñng trß╗®ng tß╗½ buß╗ông trß╗®ng ( sß╗▒ rß╗Ñng trß╗®ng).
   • FSH: lã░ß╗úng giá khß║ú n─âng sinh sß║ún chß╗®c n─âng cß╗ºa các cãí quan tái tß║ío ( buß╗ông trß╗®ng hay tinh hoàn), hay chß╗®c n─âng tiß║┐t nhß║ºy.