How It Works

5 bước nhanh chóng tăng cường sức khoẻ của bạn

 • Step 1

  Chß╗ìn gói xét nghiß╗çm cß║ºn thiß║┐t cho bß║ín

 • Step 2

  ─Éß║Àt lß╗ïch hß║╣n lß║Ñy mß║½u máu và nhân viên cß╗ºa chúng tôi sß║¢ ─æß║┐n gß║Àp bß║ín ngay.

 • Step 3

  Kß║┐t quß║ú xét nghiß╗çm sß║¢ ─æã░ß╗úc gß╗¡i cho bß║ín qua email, tß║úi trß╗▒c tuyß║┐n hay qua bã░u ─æiß╗çn ( tuß╗│ bß║ín chß╗ìn )

 • Step 4

  Bác s─® chuyên khoa cß╗ºa chúng tôi sß║¢ giß║úi thích kß║┐t quß║ú xét nghiß╗çm và tã░ vß║Ñn cho bß║ín mß╗Öt cách hß╗»u hiß╗çu. Bác s─® có thß╗â viß║┐t ─æãín thuß╗æc ngay cho bß║ín hoß║Àc nß║┐u cß║ºn thì chuyß╗ân bß║ín ─æß║┐n bß╗çnh viß╗çn phù hß╗úp nhß║Ñt ─æß╗â ─æã░ß╗úc ─æiß╗üu trß╗ï.Bác s─® cß╗ºa chúng tôi là nguß╗ôn thông tin ─æáng tin cß║¡y cß╗ºa bß║ín.

 • Step 5

  Hãy thay ─æß╗òi theo lß╗Øi khuyên cß╗ºa bác s─® kß╗â tß╗½ lúc bß║ín nhß║¡n ─æã░ß╗úc thông tin ─æß╗â có cuß╗Öc sß╗æng tß╗æt ─æß║╣p hãín.